Investičné stimuly

V prípade významnejších investícií firiem na území Slovenska ponúkame poradenstvo pri získavaní investičných stimulov v zmysle Zákona č. 561/2007 o investičnej pomoci.


Zákon definuje viaceré strategické oblasti, pre ktoré platia investičné stimuly ako aj formy investičnej pomoci. Možnosť kombinácie jednotlivých foriem, ako aj výšku a intenzitu pomoci determinuje typ žiadateľa, počet vytvorených prac. miest a miesto realizácie projektu.

Aké sú formy investičnej pomoci?

Dotácia

Úľava na dani z príjomv

Príspevok na nové pracovné miesto

Prevod majetku

Klientom ponúkame nasledovné služby

1. Vypracovanie investičného zámeru podľa požiadaviek Zákona č. 561/2007 o investičnej pomoci, tvoriaceho základný materiál, na základe ktorého dôjde k posúdeniu kvality projektu a vypracovaniu posudku pred jeho schválením Ministerstvom hospodárstva SR.

2. Vypracovanie Formuláru na získanie investičnej pomoci.

3. Spracovanie doplnkov požadovaných SARIO a zastupovanie klienta pri konzultáciách so zástupcami štátnej správy.

4. Vypracovanie Žiadosti o investičnú pomoc.

5. Poradenstvo vo fáze implementácie projektu v podobe vypracovania:
-priebežných správ o realizácii zámeru
-hodnotiacej správy pri ukončení zámeru
-správ o využívaní investície počas doby čerpania investičných stimulov