Poradenstvo pri čerpaní fondov EU

Poradenstvu pri čerpaní dotácií EU sa aktívne venujeme už 9 rokov a máme za sebou mnoho úspešných projektov a spokojných klientov nielen v SR, ale aj v ČR, Srbsku a Chorvátsku.


Zameriavame sa hlavne na územnú samosprávu a podnikateľov.

Poradenstvo pri príprave projektov EU

-plánujete podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok?

-chýba Vám skúsený, úspešný a dôveryhodný partner?

-potrebujete implementovať projekt?

-nemáte vypracovanú projektovú dokumentáciu?

-hľadáte dodávateľa štúdie uskutočniteľnosti?

-potrebujete vyčerpať oprávnené náklady projektu?

Monitoring grantových možností

Máme vlastný informačný systém, ktorý umožňuje sledovať vyhlásené výzvy na čerpanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU a iných grantových programov naprieč EU a následne informovať klienta

Externý manažment projektov

Aktivity zahŕňajú prípravu žiadostí o NFP, vrátane kompletných príloh, vypracovanie monitorovacích správ, žiadostí o platbu a inej dokumentácie počas celej doby trvania projektu.

Komplexný servis

Vrátane zabezpečenia procesu verejného obstarávania, vypracovania projektovej dokumentácie, štúdií uskutočniteľnosti, energetických auditov a iných dokumentov, ktoré sú považované za oprávnené výdavky projektu

Eliminácia nedostatkov projektu

Snažíme sa predísť problémom, ktoré by mohli zapríčiniť neschválenie projektu z titulu nesplnenia administratívnych kritérií a tým jeho vyradenie z ďalšieho posudzovania (garantujeme splnenie administratívnych kritérií projektov vzhľadom na relevantné výzvy)