Finančné poradenstvo

Sú situácie, kedy firma pocíti nedostatok kapitálu a hľadá možnosti finančného posilnenia, alebo má zámer, ktorého budúce prínosy je nutné kvantifikovať, alebo potrebuje finančnú analýzu.

Nachádzate sa v jednej z nasledovných situácií?

-chýba Vám investor?

-potrebujete spracovať finančnú analýzu budúceho partnera, alebo Vašej firmy?

-chýbajú Vám finančné projekcie Vašich budúcich investičných projektov?

-chýba Vám kvalitný finančný manažment a finančné plánovanie?

-potrebujete pomoc v investičnom plánovaní?

-potrebujete si vybrať jednu z viacerých možných variant riešenia projektu?

Finančná analýza firmy budúceho partnera

(analýza rentability, likvidity, aktivity a finančnej štruktúry spoločnosti, predikčná analýza - Index bonity, Altmanov model), základná analýza podniku, jeho súhrnných ukazovateľov, určenie silných a slabých stránok s pohľadu investorov

Finančné projekcie

(projekcie súvahy a výkazu ziskov a strát v prípade realizácie nových investičných zámerov), výpočet IRR, NPV, odhad rizika daného projektu

Finančný manažment spoločnosti

(manažment aktív, manažment hotovosti), poradenstvo v danej oblasti, výber optimálnych modelov zostatkov hotovosti, zásob, pohľadávok, poradenstvo v oblasti predaja dubióznych aktív

Finančné plánovanie

ročné plány výroby, odbytu, tržieb, nákladov, cash flow, plánované bilancie a výsledovky

Investičné poradenstvo, Štúdie uskutočniteľnosti

zostavovanie a vyhodnocovanie investičných plánov, analýzy ziskovosti jednotlivých investičných návrhov, vnútorné miery výnosov z činností spoločnosti, emisia, nákup a predaj cenných papierov

Finančné analýzy činnosti spoločnosti a jej výsledkov

analýzy položiek bilancie, analýza položiek výsledovky, analýza cash flow, parciálna analýza výsledkov spoločnosti, rentabilita, nákladovosť, vplyv jednotlivých činiteľov, objemu výroby, sortimentu na výrobu a tržby podniku, break even point, príspevkový zisk, metóda pyramidálneho rozkladu

Vyhľadávanie investorov a financujúcich inštitúcií

banky, leasingové spoločnosti, VC Fondy,atď...