Sociálne služby

V prípade záujmu zriadiť niektorý z možných typov zariadení sociálnych služieb ponúkame klientom poradenstvo pri ich zriaďovaní, ako aj vyhľadávaní možných zdrojov na ich prevádzku, alebo vybudovanie.

Uvažujete nad prevádzkou zariadenia sociálnych služieb?

-neviete ako začať?

-potrebujete využiť skúsenosti z existujúcich soc. podnikov?

-chýbajú Vám skúsenosti z podnikania?

-potrebujete vypracovať podnikateľský plán?

-potrebujete registrovať soc. podnik alebo získať štatút sociálneho podniku?

-mienite žiadať podporu na vytvorenie pracovných miest v soc. podniku?

Ponúkame Vám praktickú pomoc v nasledovných aktivitách:

Poradenstvo pri prípravných prácach

Poskytneme poradenstvo, súvisiace s požiadavkami na odbornú spôsobilosť, materiálne vybavenie, priestorové, personálne, hygienické podmienky, stavebno-technický charakter objektu.

Príprava podkladov k registrácii zariadenia soc.služieb na VÚC

V rámci aktivity poskytneme poradenstvo pri vypracovaní žiadosti o zápis do registra a iných dokladov - štatút, zriaďovacia listina, opis podmienok, finančných údajov, priestorových, materiálnych, hygienických podmienok.

Príprava podkladov k žiadosti o poskytnutie príspevku na prevádzku zariadenia soc. služieb.

V rámci aktivity poskytneme poradenstvo pri vypracovaní žiadosti a kompletizácii všetkých povinných dokladov.
Zároveň zmapujeme možnosti získania ďalších príspevkov pre zamestnancov, prevádzku zariadenia, prípadne súvisiacich so zamestnávaním ZŤP, založením chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska.