Marketingové poradenstvo

Táto oblasť činnosti našej firmy je realizovaná na základe individuálnych požiadaviek klienta, pričom vždy prinášame klientovi konkrétne závery a odporúčania, realizáciou ktorých môže vyriešiť problematickú oblasť činnosti firmy.

Chýbajú Vám informácie z nasledovných aktivít firmy?

-viete, ako predstihnúť Vašu konkurenciu?

-viete, čo od Vás očakáva potenciálny klient?

-viete merať spokojnosť klienta s Vašimi službami?

-meriate pravidelne kvalitu Vašich služieb?

-poznáte svoju pozíciu na trhu (v regióne) v porovnaní s konkurenciou?

-riadite aktívne svoje vzťahy so zákazníkmi?

-viete stanoviť marketingovú stratégiu firmy?

Vaše zadanie riešime v nasledovnej postupnosti

1.definovanie zadania, resp. problematických bodov vo forme osobného stretnutia

2.predloženie navrhnutého postupu riešenia zadávateľovi (vrátane časového harmonogramu a rozpočtu )

3.samotná realizácia s prípadnou korekciou navrhnutých krokov na základe zistených skutočností zo stany zadávateľa počas procesu realizácie

4.predloženie návrhov odporúčaní, opatrení, resp. výsledku zadania zadávateľovi

Spektrum nami riešených problémov, ovplyvňujúcich najmä:

-postavenie firmy na trhu, jeho potenciál
-ekonomické výsledky firmy
-zákazníkov firmy a vzťahy s nimi
-merateľnosť rôznych faktorov v činnostiach firmy
-marketingové riadenie firmy
-personálne obsadenie jednotlivých pozícií
-marketingové plánovanie
-zber a analýzu údajov potrebných pre rozhodovanie, plánovanie, riadenie a organizovanie
-zvidteľnenie firmy, propagáciu, podporu predaja
-tvorbu produktov a služieb a ich analýzu
-spôsob distribúcie produktov, služieb a ich cien
-segmentáciu trhu, atd...