Sociálne podniky

Problematiku "naštartovania" prevádzky sociálnych podnikov riešime predovšetkým pre potreby územnej samosprávy ako vhodného prostriedku zníženia nezamestnanosti a podpory rozvoja regiónov.


Uvažujete nad založením sociálneho podniku?

-neviete ako začať?

-potrebujete využiť skúsenosti z existujúcich soc. podnikov?

-chýbajú Vám skúsenosti z podnikania?

-potrebujete vypracovať podnikateľský plán?

-potrebujete registrovať soc. podnik alebo získať štatút sociálneho podniku?

-mienite žiadať podporu na vytvorenie pracovných miest v soc. podniku?

Ponúkame Vám praktickú pomoc v nasledovných aktivitách:

Audit súčasného stavu

V rámci aktivity spracúvame dostupné podklady a informácie klienta, analyzujeme potenciál regiónu, trhu pre budúcu produkciu, personálne a surovinové zdroje, existujúce kapacity, materiálno technické vybavenie, úroveň znalosti problematiky, porovnávame návrhy klienta. Výsledkom aktivity sú odporúčania a stratégia budúceho sociálneho podniku, čo pomáha upriamiť pozornosť klienta na čo najreálnejšiu podobu budúceho sociálneho podniku.

Príprava podnikateľského plánu

Podnikateľský plán je základným materiálom a nástrojom stategického plánovania a riadenia chodu soc.podniku obdobne ako je to pri komerčných subjektoch. V rámci neho získa klienta prehľad o produktoch a službách, ktoré podnik ponúka, ich cenovej stratégii, potenciáli trhu, veľkosti konkurencie, svojich silných a slabých stránkach, spôsobu dostribúcie produktov, ako aj foriem podpory ich predaja.

Plán zároveň stanoví dlhodobé a krátkodobé ciele, statégiu ich napĺňania, ako aj konkrétne aktivity, potrebné k dosiahnutiu cieľov.

Obsahom plánu sú aj finančné projekcie, kde sú vo forme súvahy, výkazu ziskov a strát a vývoja cash flow presne kvantifikované jednotlivé položky nákladov, výnosov, ktoré je nutné pri prevádzke soc. podniku dosahovať, aby bol životaschopný.

POZOR! Podnikateľský plán je povinnou súčasťou dokladov k registrácii sociálneho podniku a priznaniu jeho štatútu!

Príprava podkladov k registrácii sociálneho podniku

V rámci aktivity poskytneme poradenstvo pri vypracovaní žiadosti, podnikateľského plánu a kompletizácii všetkých povinných dokladov.

Príprava podkladov k žiadosti o pokytnutie príspevku na vytvorené pracovné miesta v soc. podniku.

V rámci aktivity poskytneme poradenstvo pri vypracovaní žiadosti a kompletizácii všetkých povinných dokladov.
Zároveň zmapujeme možnosti získania ďalších príspevkov pre zamestnancov, prevádzku podniku, prípadne súvisiacich so zamestnávaním ZŤP, založením chránenej dielne, alebo chráneného pracoviska.

Poradenstvo v štádiu po štarte sociálneho podniku

Uvedené realizujeme počas doby, dohodnutje s klientom vo forme "outsourcing manažmentu", resp. konzultácií a hodnoteni dosiahnutých výsledkov, návrhov na ich korekcie a následných odporúčaní.