Verejné obstarávanie

Pomáhame nielen obstarávateľom pri zabezpečení procesu verejného obstarávania, ale aj uchádzačom pri uplatnení revíznych postupov.Nachádzate sa v jednej z nasledovných situácií?

- hľadáte dodávateľa služieb, tovarov, alebo stavebných prác formou verejného obstarávania?

- hľadáte odborne spôsobilú osobu pre zabezpečenie služieb verejného obstarávania?

- pripravujete cenovú ponuku ako uchádzač v rámci verejného obstarávania?

- boli ste neúspešní uchádzač v rámci verejného obstarávania a chcete správne uplatniť revízne postupy?

Zabezpečenie služieb odborne spôsobilej osoby

pri verejnom obstarávaní pre klientov ako sú mestá, obce a iné subjekty, ktoré sú financované z verejných zdrojov, alebo realizujúce projekty, financované z fondov EU.

Komplexný servis pre obstarávateľov

-vybavíme celý proces verejného obstarávania od jeho vyhlásenia, cez vypracovanie výziev na predloženie ponúk, súťažných podkladov, komunikáciu s uchádzačmi, vypracovanie oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk a kompletnej dokumentácie, spojenej s procesom verejného obstarávania
- zastrešíme komunikáciu vo vzťahu k Európskej komisii a Úradu pre verejné obstarávanie
- v prípade uplatnenia revíznych postupov zabezpečíme potrebnú komunikáciu v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní

Uchádzačom vo VO ponúkame:

- pomoc v podobe vypracovania ponúk pri verejných sútažiach tak, aby boli eliminované riziká vylúčenia klienta zo súťaže
- pomoc pri kompletizácii podkladov, potrebných k preukázaniu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
- zabezpečenie procesu zapísania klienta do Zoznamu podnikateľov, ktorý odbúra administratívu spojenú s preukazovaním splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v prípade opakovaných účastí klienta vo verejných súťažiach
- v prípade uplatnenia revíznych postupov zabezpečíme potrebnú komunikáciu a vypracovávanie žiadostí o nápravu a námietok v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní